Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentář k materiálu ZK-03-2011-86 schválený Zastupitelstvem Kraje Vysočina

 

Komentář k materiálu ZK-03-2011-86, který byl předložen pro dořešení Situace v Dětském domově Senožaty na ZK č.3/2011 a který ZK Vysočina schválilo.

 

 

Dne 26.5.2011 jsem obdržela na e-mailovou adresu vyrozumění o projednání své žádosti na dořešení Situace v Dětském domově Senožaty na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2011 dne 10.5.2011.

 

1) „Sdělení“ od hejtmana kraje MUDr. J.Běhounka je následující, cituji:Na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se konalo dne 10.5.2011, byl zpracován a předložen členům zastupitelstva písemný materiál, vztahující se k řešení stížností na situaci v Dětském domově Senožaty č. 199. Materiál byl zařazen na program jednání pod číslem – 86. Stížnost – žádost o projednání a dořešení situace v příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina. K tomuto materiálu Zastupitelstva kraje Vysočina přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0261/03/2011/ZK

Zastupitelstvo kraje bere na vědomí

materiál ZK-03-2011-86

prohlašuje

že záležitost popisovanou v těchto opakovaných stížnostech považuje z hlediska kraje Vysočina za vyřízenou.

Tolik tedy sdělení k Vašemu požadavku na řešení „Situace v Dětském domově Senožaty č.199“ členy Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

Předložený materiál ZK-03-2011-86 uvádí, kdy a jaké stížnosti jsem podala, ale nevypovídá o tom, čeho se má podání týkala, jak byla prošetřena, nebo jak s nimi bylo naloženo. Pro objektivnější posouzení materiálu, jsem se rozhodla vypracovat k němu „komentář“, který odpovídá na výše udedené otázky. Zároveň budete mít povědémi o tom, jaký materiál byl předložen a následně doporučen ke schválení na zasedání ZK Vysočina č. 3/2011 dne 10.5.2011.

 

2) S textem zmiňovaného materiálu ZK-O3-2011-86 se můžete seznámit na internetových stránkách kraje Vysočina z uvedeného zasedání č. 3/2011 pod již zmiňovaným bodem č. 86. Jenom dodám, že materiál ZK-03-2011-86 je totožný s materiálem, který schválila Rada Kraje Vysočina dne 3.5.2011 na svém zasedání č. 16/2011 a je uveden pod bodem č. 43 RK-16-2011-43.

 

Komentář ke zmiňovanému materiálu ZK -03-2011-86 (RK-16-2011-43)

 

V úvodu materiál zmiňuje, že jsem se obrátila na členy Zastupitelstva kraje Vysočina a požadovala opětovné projednání a dořešení Situace v Dětském domově Senožaty a to především řešení pracovněprávních záležtitostí a prošetření způsobu řešení jejich stížností s problematikou souvisejících. Zde je na místě uvést, že celý problém byl uměle vykonstruován, aby členům Rady kraje Vysočina umožnil odvolat mě z funkce ředitelky škoslkého zařízení. Dále je potřeba uvést, že pracovníci krajských orgánů při řešení případu používali „nestandardní a podivné praktiky“ (o některých z nich bude zmínka i v tomto komentáři), z čehož vyplývá, že zneužili „moci“ a svých funkcí k porušování právních předpisů, předkládání nepravdivých informací veřejnosti, používání nátlakových prostředk apod., aby dosáhli svého cíle - mého odvolání.    

V materiálu jsou zmiňovány mé poslední dopisy a žádosti se kterými jsem se obrátila na jednotlivé členy zastupitelstva, hejtmana a rady kraje:

  • Dopis zastupitelům, členům rady kraje ze dne 29.3.2011

  • Dopis hejtmanovi zaslaný dne 11.4.2011 e-mailem, 15.4.2011 v tištěné verzi

Dne 11.4.2011 jsem byla informována Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Vysočina o zaevidování mé „žádosti“ jako „stížnost č. 62/2011“

  • Následně hejtman kraje Vysočina zmiňuje, že dne 18.5.2011 oslovil e-mailem všechny členy Zastupitelstva kraje Vysočina a požádal je o sdělení, zda někdo z nich požaduje, aby se problematikou dotčené příspěvkové organizace na jednání ZK opětovně zabývalo.

Dle svých slov, odpověď dostal k určenému datu dne 27.4.2011 pouze jednu od Ing.,Bc. Hyského a byla negativní. Je vcelku podivné, pokud hejtman kraje e-mailem osloví členy zastupitelstva a požádá je o vyjádření názoru k projednávanému problému a pouze 1 44 členů zastupitelstva mu odpoví. Uvěřit něčemu takovému se snad ani nedá, neboť informace takto uvedená, vypovídá o špatné komunikaci mezi jednotlivými orgány kraje Vysočina. Pokud byli členové zastupitelstva osloveni e-mailem, odpovědět měli všichni, byť negativně. Jak jinak by se chtěli a mohli podílet na řešení problémů spojených s výkonem veřejné správy kraje.

 

Vzhledem k tomu, že ani já jsem neobdržela žádnou odpověď od hejtmana kraje, členů rady kraje a zastupitelstva, rozhodla jsem se dne 26.4.2011 napsat hejtmanovi ještě jeden dopis, ve kterém jsem potvrdila, že jde o „žádost“ a opětovně požádala o její zařazení na program jednání. Ani tentokrát jsem nedostala žádnou odpověď. Po shlédnutí podkladových materiálů na zasedání Rady kraje Vysočina č.16/2011 a Zastupitelstva kraje Vysočina č.3/2011, kdy ani na jeden z programů nebyl uvedený bod dořešení Situace v Dětském domově Senožaty zařazen – jsem čekala na odpověď ještě do 8.5.2011 a když odpověď nepřišla, rozhodla jsem se některé informace zveřejnit, aby občané měli povědomí o tom, jak by se mělo postupovat ze strany orgánů kraje při řešení takovýchto problémů a jak bylo v tomto případě postupováno. Zároveň jsem doufala, že to přispěje ke konečnému dořešení případu tak, aby řešení bylo v souladu s právním názorem pracovníků Ministerstva vnitra a věřila jsem, že bude dořešen v souladu se zákony České republiky.

 

Dovolím si poznámku. Dnes, pokud se na podklady k uváděným jednáním podíváte, tam zmiňovaný bod najdete (je uveden jako „stížnost“,ale je tam), což je přinejmenším „zvláštní“ v tom, že pokud by byl v podkadech ze dne 29.4.2011“ na uvedená zasedání zařazen, těžko by mohl být při samotném zasedání RK a ZK Vysočina v bodě č. 01 předložen návrh na jeho zařazení do programu. Uvedené dokladují informace zveřejněné na internetových stránkách kraje Vysočina - „audio-video“ záznam a „Zápisy ze zasedání RK č. 16/2011 a ZK č. 3/2011“.

 

Komentář k „průběhu řešení “

 

1) Ve stížnosti ze dne 8.6.2009 byl hejtman kraje informován o průběhu a výsledcích dvou jednání, která proběhla u radní RNDr. Kružíkové a týkala se řešení Situace v DD Senožaty. Jednání se uskutečnila ve dnech 12.3. a 4.5.2009. Upozorňovala jsem v ní hejtmana kraje na skutečnost, že v celém tomto „případu“ nejde o děti a školské zařízení, ale spíše o „onu osobu“ (je zmiňována v mém příběhu „Unikátní zpověď....“), které jsem v důsledku jejího narůstajícího agresivního chování, chtěla nařídit podstoupení opětovného vyšetření psychické způsobilosti, což je jeden z kvalifikačních předpokladů pro každého pedagogického pracovníka, pokud pracuje v zařízení pro ústavní a ochrannou výchovy. Již tehdy, přestože nebyl důvod, jsem byla vyzývána k odstoupení z funkce. Když jsem ze svého postoje řešit případ „oné osoby“ a „neodstoupit z funkce“, neustoupila, byl s mojí osobou na jednání 4.5.2009 sepsán „Zápis o projednání a opatření k nápravě“ týkající se výsledků šetření ČŠI a bylo mi uloženo „opatření k nápravě“, kterým mi byl odebrán osobní příplatek. Další informace se týkaly skutečnosti, že mi uváděné opatření k nápravě bylo uloženo za údajná „závažná zjištění“ které neznám, neboť jsem s nimi nebyla v závěru inspekční činnosti seznámena a inpektorka Mgr. E. Kořínková je nedoložila. Jak se později ukázalo neznali tato „závažná zjištění“ ani samotní pracovníci orgánů kraje, kteří mi toto opatření k nápravě, uložili. Tyto skutečnosti jsou zmiňovány v příběhu spojeném s řešením tohoto případu. Byly doloženy dopisy do předloženého „důkazního materiálu“. Vyplývá z toho, že skutečnosti uváděné v dopise nikdo neprošetřoval, čemuž nasvědčuje vyřízení mé stížnosti, kdy na jednání RK 18/2009 byl vzat na vědomí „Zápis o projednání a opatření k nápravě“ a bylo přijato Usnesení 0766/18/2009/RK, kterým mi byl odebrán osobní příplatek.

 

2) Stížnost (žádost) doručená dne 15.9.2009, vyřízena tak, jak je uváděno dopisem ze dne 26.10.2009. Další stížnost (žádost) o zařazení mého příspěvku ze dne 8.11.2009 na program zasedání ZK Vysočina, vyřízena dopisem ze dne 26.11.2009. Vzhledem k tomu, že s „mým příspěvkem“ ze dne 8.11.2009 (doručeno 10.11.2009), nebylo naloženo podle „Jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina“, což znamená, že nebyl zařazen na program zasedání ZK, byl hejtmanovi kraje MUDr. J.Běhounkovi doručen další dopis ze dne 12.12.2009.

 

3) V uvedeném dopisem ze dne 29.1.2010 jsem reagovala na „způsob řešení mého podání ze dne 10.11.2009, který nebyl zařazen na jednání zastupitelstva kraje. Po mém upozornění v dopise ze dne 12.12.2009 (doručeného dne 14.12.2009) na tuto skutečnost, byl na program zasedání ZK Vysočina dne 15.12.2009 zařazen dopis ze dne 12.12.2009, který byl adresován pouze hejtmanovi kraje. Tuto skutečnost také popisuji ve svém příběhu, jednalo se o záměnu dopisů (podání). I předložený materiál tuto skutečnost potvrzuje (pod bodem 2). Přesvědčit se o tom lze ze Zápisu zastupitelstva č. 7/2009, kde pod bodem č.63 byla projednávána záležitost občana kraje. Zdrojový materiál: ZK-07-2009-63 (kliknutím se vám otevře) to také dokládá. Jenom dodám, že dopis předložený orgánům v trestním řízení, byl následně přiřazen k jinému případu a pro další šetření se ztratil, z čehož vyplývá, že uvedené „podání“ učiněné hejtmanem Kraje Vysočina nebylo nikdy „řešeno“.

 

4) Stížnost doručená dne 16.3.2010 se týkala jednání RNDr. M.Kružíkové (radní pro oblast školství) v souvislosti s průběhem „Periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení“ dne 12.3.2010 a žádosti o zařazení bodu „Řešení situace v DD Senožaty“ na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 23.3.2010 spolu s poskytnutím dotazníku z předmětného hodnocení ředitelů škol a školských zařízení členům zastupitelstva kraje.

Tato stížnost byla vyřízena takto – v uváděném dopise ze dne 18.3.2010 chybí vyjádření týkající se jednání RNDr. M.Kružíkové a nestandardního způsobu provedení „Periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení“ týkajícícho se mé osoby. Připomínám,že jako jediná ředitelka jsem uvedené „Periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení“ podstoupila „nestandardním“ způsobem. Hodnocení nebylo provedeno před ustanovenou komisí, ale za zavřenými dveřmi u radní RNDr. Kružíkové za přítomnosti dalšího člena rady kraje Ing.,Bc. Hyského a dvou pracovníků KÚ OŠMS. Co je důležité, že takovéto rozhodnutí museli členové Rady kraje Vysočina udělat na některém ze svých předcházejících jednání RK 7/2010 ze dne 2.3.2010 nebo RK 8/2010 ze dne 9.3.2010. Vyplývá to ze skutečnosti, že „Souhrnnou zprávu o výsledcích sociometrického šetření... od PhDr. Z.Kulhánka“, o kterou opírají svá tvrzení, že bylo v mém případě zbytečné provést standardní hodnocení, obdrželi již dne 1.3.2010. Na uvedených zasedáních RK č. 7/2010 konaném dne 2.3.2010 a RK č.8/2010 konaném dne 9.3.2010 se o změně hodnocení v souvislosti s mojí osobou nejednalo. Ani v zápisech z uváděných zasedání Rady kraje Vysočina, nic takového nenajdete. Výše uvedené informace přímo vybízejí k položení 2 otázek, na které ještě neznáme odpověď: „Kdo rozhodl o provedení nestandardního hodnocení výkonu práce ředitelky v mém případě, když ne Rada Kraje Vysočina?“ a „Proč o takovémto rozhodnutí a samotném průběhu „nestandardního hodnocení“ neexistuje žádný zápis?“

V uvedeném dopise je mi poté oznamováno, že na zasedání ZK Vysočina dne 23.3.2010 budu mít pro své vyjádření se k problému vyhrazeno 10 minut. Za další uvádím, že členům zastupitelstva nebyl poskytnut dotazník, který jsem vyplnila k předmětnému hodnocení ředitelů škol a školských zařízení – uvádět jako důvod neposkytnutí, obavy z mé reakce, je přinejmenším zvláštní, neboť jsem o jeho poskytnutí požádala hejtmana kraje písemně.

 

5) Dne 9.4.2010 jsem zaslala předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva kiraje Vysočina „obsáhlý materiál“ ve kterém popisuji postup orgánů kraje v případu řešení Situace v Dětském domově Senožaty. Můj příspěvek měl přispět k objektivnějšímu posouzení celého případu. Byly v něm obsaženy nejen informace, ale i citace z jednotlivých dopisů, e-mailových zpráv, dokladující porušení právních předpisů ze strany pracovníků krajských orgánů, které vyústily v jejich možné trestně právní jednání. Abych zajistila přešetření všech uváděných skutečností poskytla jsem „obsáhlý materiál i s novými informacemi“ řediteli KÚ kraje Vysočina. Dopis s obsáhlým materiálem ředitel KÚ předal k dalšímu využití Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Informována jsem o tom byla tak, jak je uvedeno. Vzhledem ke shodným obsahům uváděných materiálů bylo domluveno, že šetření v této věci provede pouze Kontrolní výbor ZK Vysočina, tak jak bylo rozhodnuto usnesením ZK Vysočina ze dne 23.3.2010. Po provedené kontrole, která byla rozdělena na dvě části, byla předsedou kontrolního výboru vypracovaná zpráva o jejích výsledcích, která byla předložena na zasedání ZK Vysočina dne 22.6. 2010. K uvedené zprávě bylo přijato usnesení č. 0339/04/2010/ZK a výsledek kontroly byl vzat členy Zastupitelstva Kraje Vysočina na vědomí. O komplexním vyřízení stížnosti (včetně všech doplňujících dopisů) jsem byla informována dopisem od předsedy Kontrolního výboru ZK Vysočina dne 23.8.2010. Jak jsem již ve svém příběhu popsala, předložením „důkazního materiálu“ jsem dokladovala všem, kteří měli možnost se s uvedeným materiálem seznámit, že Kontrolní výbor ZK Vysočina při provádění šetření týkající se Situace v Dětském domově Senožaty nepostupoval v souladu s platnými předpisy, došlo k jeho selhání.

 

6) V předkládaném materiálu je uvedeno, že jsem se dne 21.5.2010 obrátila na hejtmana kraje Vysočina se stížností a to ve věci nevyplacení mimořádné odměny za rok 2009. K tomuto uvádím, že šlo o částku 65 000,- Kč, která mi byla nabídnuta (když sama, dobrovolně a v tichosti odstoupím) dne 12.3.2010 při jednání s radní RNDr. Kružíkovou, Ing.,Bc. Hyským (také radní), Mgr. M.Pechem (vedoucí KÚ OŠMS) a Mgr. M.Vašíčkovou (zastupující úsek speciál.školství), které jsem podstoupila místo standardního „Periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení“. Že jednání skutečně proběhlo, dokladuje svým vyjádřením na zasedání ZK Vysočina č. 2/2010 radní RNDr. Kružíková. Na tomto jednání mi bylo řečeno, že jde o částku, která mi nebyla vyplacena z důvodů neoprávněného odebrání osobního příplatku a nepřiznání žádné odměny za rok 2009. To byly důvody, pro které jsem žádala hejtmana kraje Vysočina o přiznání a vyplacení uvedené částky, neboť po takovémto zdůvodnění, mi uvedená částka náleží, ať jsem odstoupila sama, nebo jsem byla z funkce odvolána. Rozhodnout a schválit uvedenou částku, která mi byla nabídnuta, museli členové Rady kraje Vysočina, jako zřizovatel uvedeného školského zařízení, nikdo jiný tuto kompetenci nemá. I v tomto případě neexistuje žádný zápis o tom, že se Rada Kkaje Vysočina usnesla o tom, že mi bude uvedená částka vyplacena a proč. Možná si teď říkáte, zda jsem si to vše nevymyslela. Pro doložení pravdivosti svého vyjádření uvádím, že jsem tuto informaci zveřejnila při svém vystoupení na jednání ZK č.2/2010 dne 23.3.2010 pod bodem č.88. Žádný z členů Rady kraje Vysočina, ani p. Mgr. M.Pech, kteří byli přítomni uvedenému jednání ZK Vysočina, moji informaci nedementoval, z čehož jasně vyplývá, kdo mlčí, souhlasí. A přesto, jsem od hejtmana kraje obdržela dne 7.6.2010 takovéto sdělení, doslovná citace:„...ve Vašem dopise ze dne 21.5.2010 se znovu vracíte k proplacení částky 65 000,- Kč jako „neprávem odebraného osobního příplatku a následně nepřiznané odměny“. Bez ohledu na Váš názor, který je mi z Vašich dopisů již dostateně znám, musím opakovat, že odměna a osobní příplatek jsou nenárokové složky mzdy a rozhodnutí o jejich poskytování nebo neposkytování příslušelo – a to zdůrazňuji – v době, kdy jste byla řditelkou Dětského domova Senožty, jen Radě kraje. Ta se o žádném přiznání „neprávem odebraného osobního příplatku ani odměny neusnesla. Tím Vám odpovídám na Vaši žádost o potvrzení, zda „máte na uvedenou částku nárok“. Odebraný osobní příplatek ani nepřiznaná odměna nikterak nesouvisí s ukončením Vašeho působení ve funkci ředitelky příspěvkové organizace. Proto, prosím, vezměte na vědomí skutečnost, že tato částka Vám proplacena nebude, protože neexistují žádné důvody pro její vyplacení.“

K uvedenému ještě dodávám, že „důkazní materiál“ mimo jiné, obsahoval přílohu č.13 (Zápis o projednání a opatření k nápravě ze dne 4.5.2009) a přílohu č. 18 (materiál RK-18-2009-45), kterým byl uvedený „Zápis...“ vzat na vědomí. Členové Rady kraje Vysočina se v souvislosti s tímto případem dopustili dalšího porušení, které se týkalo „Usnesení č. 0766/18/2009/RK.

 

7) Dne 10.9.2010 (uváděno je datum 29.9.2010 ) jsem se obrátila prostřednictvím zastupitelů jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu kraje,  na jednotlivé  politické kluby a požádala je o vyjádření stanoviska k výsledkům kontroly prováděné Kontrolním výborem ZK Vysočina. K tomuto účelu jsem jim poskytla „důkazní materiál“ včetně průvodního dopisu a rozboru celého případu s odkazem na jednotlivé přílohy a uvedením, jaké právní předpisy byly porušeny. Na jednání zastupitelstva kraje Vysočina dne 21.9.2010 byla záležitost diskutována v bodě „Rozprava“ a byl přijat závěr, že stížnost bude postoupena na Ministerstvo vnitra ČR. I o těchto skutečnostech se dočtete ve zveřejněném příběhu. Dopisem ze dne 4.10.2010 jsem byla skutečně informována o tom, že ze strany orgánů kraje Vysočina již byly vyčerpány všechny možnosti řešení stížností a že za účelem přešetření postupů orgánů kraje Vysočina byla stížnost postoupena na Ministerstvo vnitro ČR.

 

8) Dne 4.10.2010 obdržel ředitel KÚ Vysočina dopis ve kterém byl informován, jak byly prošetřeny stížnosti ze strany Kontrolního výboru ZK Vysočina. Dopis jsem zaslala proto, že veškeré stížnosti určené k rukám ředitele, byly jeho osobou podstoupeny k prošetření v rámci kontroly kontrolnímu výboru. Součástí dopisu byl „důkazní materiál“, který obdrželi zástupci jednotlivých politických stran zastoupených v ZK Vysočina. Jedná se o obsáhlý materiál, který čítá celkem 53 dokumentů označených čísly: la/A-ld/A; la/B- 43b/B, který byl osobně předán na podatelně KÚ kraje Vysočina. Ve svém sdělení ze dne 15.10.2010 mě ředitel KÚ Ing.,Bc. Kadlec informoval o tom, že můj dopis ze dne 1.10.2010 byl zaevidován pod č. St-164/10 (zda se jednalo i o důkazní materiál, není zmiňováno). Dále konstatoval, že vzhledem k tomu, že v uvedeném dopise nejsou obsaženy žádné nové skutečnosti, stížnost se nevyřizuje.

 

CO MATERIÁL NEZMIŃUJE: Ministerstvo vnitra řešení uvedeného případu vrátilo zpět k projednání Zastupitelstvu kraje Vysočina. O tomto jsem byla informována dopisem ze dne 15.11.2010. Dále v uvedeném dopise hejtaman kraje Vysočina MUDr. J.Běhounek psal o tom, že Zastupitelstvo kraje Vysočina se stížnostmi zabývalo. Vzhledem k tomu, že neexistovaly záznamy o tom, že by se ZK Vysočina po dni 5.10.2010, kdy byl materiál postoupen pracovníkům Ministerstva vnitra ČR, uvedeným případem zabývalo, obrátila jsem se na členy zastupitelstva, rady kraje a hejtmana s žádostí o zařazení bodu Sitauce v Dětském domově Senožaty na jednání dne 10.5.2011, aby případ mohl být dořešen v souladu s právním názorem pracovníků Ministerstva vnitra ČR.

 

9) Pod tímto bodem je zmiňováno, že další stížnosti byly hejtmanovi kraje Vysočina a členům Zastupitelstva kraje Vysočina doručeny v březnu a dubnu roku 2011. Jedná se o dopis ze dne 29.3.2011, kterým jsem se obrátila na členy rady kraje a zastupitelstva a nešlo, jak jsem již uvedla o stížnost, nýbrž o „žádost“. Zmiňuji v něm informace, které mi byly sděleny hejtmanem kraje v dopise ze dne 15.11.2010, včetně právního názoru pracovníků MV ČR. Upozornila jsem na skutečnosti, které dokladují, že případ nebyl dořešen v souladu s právním názorem pracovníků MV. Připomněla jsem „důkazní materiál“, který dokladuje, že jsem se ničeho protizákonného nedopustila a že jsem z funkce ředitelky DD Senožaty byla odvolána v rozporu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon). Žádala jsem členy zastupitelstva, aby projevili iniciativu v zařazení uvedeného bodu dořešení Situace v DD Senožaty na nejbližší zasedání ZK Vysočina dne 10.5.2011. Zároveň jsem je žádala, aby iniciovali řešení protiprávního jednání některých členů Rady kraje Vysočina, které vyplývá právě z předloženého „důkazního materiálu“ a dalších zjištění, která se objevila v průběhu šetření uvedeného případu.

 

V dopise ze dne 11.4.2011, který byl zaslán hejtmanovi kraje, jsem vyjádřila svůj nesouhlas s dosavadním řešením Situace v Dětském domově Senožaty a poukázala na skutečnosti, které mohou dokladovat, že celý případ nebyl dořešen v souladu s právním názorem pracovníků Ministerstva vnitra ČR. Požádala jsem hejtmana kraje, aby uvedený případ Situace v Dětském domově Senožaty zařadil jako jeden z bodů na nejbližší zasedání ZK Vysočina, které se mělo konat dne 10.5.2011. O zařazení uváděného bodu jsem požádala i v případě, že žádný ze zastupitelů neprojeví iniciativu k uváděnému případu se dále vyjadřovat. Po zařazení bodu na program jednání, musí být případ projednán, zastupitelé se mohou a nemusí k němu vyjadřovat, každopádně hlasováním je přijato usnesení, kterým každý zastupitel svůj názor na projednávaný případ vyjádří.

 

Vzhledem k tomu, že moje „žádosti“ byly předány Odboru vnitřní kontroly KÚ kraje Vysočina a byly zaevidovány jako „stížnost“, zaslala jsem hejtmanovi kraje další dopis ze dne 27.4.2011 a zdůraznila, že jde o „žádost“. Vysvětlím to. Pokud by byly moje dopisy brány jako stížnost, řešil by je Odbor vnitřní kontroly KÚ Kraje Vysočina a vzhledem k tomu, že se uvedeným problémem orgány kraje již zabývaly, bylo by mi určitě sděleno, že moje stížnost se nevyřizuje a ZK Vysočina by vyřízení stížnosti bylo dáno pouze k formálnímu schválení. Předložení „žádosti“ hejtmanovi a členům zastupitelstva řeší Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina, podle kterého hejtman zabezpečí zařazení žádosti do programu zasedání zastupitelstva nejdéle do 90 dnů po jejím doručení. Je-li tato žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje, je zastupitelstvo povinno takovouto žádost projednat vždy. Věřte, že pokud bych takto nepostupovala, případ dořešení Situace v Dětském domově Senožaty, by na program zasedání zařazen nebyl. Tolik tedy mé vysvětlení, proč jsem trvala na tom, aby moje podání byla vyřizována jako „žádost“.

 

ES